Welkom op de website van de Brug Midden Groningen

. 

Privacy en AVG

Hierbij het beleid van de provinciale organisatie van de Brug, met betrekking tot de wet Algemene  Verordening  Gegevensbescherming  (AVG) 

Zorgvuldig  omgaan  met  jouw  persoonsgegevens  vinden  we  vanzelfsprekend.  Ook  vinden we  het  belangrijk  dat  we  hierin  transparant  zijn.  Op  25  mei  2018  is  de  Algemene Verordening  Gegevensbescherming  in  werking  (AVG)  gegaan.  De  AVG  vervangt  de  Wet bescherming  persoonsgegevens.  De  Brug  provincie  Groningen  (  die  ook  de  Special Olympics  Regionale  Spelen    (  SORS)  organiseert)    zet  zich  op  allerlei  manieren  in  voor sport,  welzijn,  gezondheid  en  beeldvorming  rondom  mensen  met  een  verstandelijke beperking.  Om  dit  mogelijk  te  maken,  verwerken  we  persoonsgegevens.  In  sommige gevallen  zijn  we  verwerkingsverantwoordelijke  ten  aanzien  van  persoonsgegevens  in  de zin  van  de  AVG.  Dat  betekent  dat  wij  verantwoordelijk  zijn  voor  het  doel  en  de  redenen voor  verwerking  van  persoonsgegevens  en  de  bescherming  hiervan,  ook  als  wij  deze verwerking  hebben  uitbesteed  aan  derden.  In  dit  privacy  statement  vertellen  we  je  graag meer  over  wat  we  waarom  en  hoe  met  welke  persoonsgegevens  doen.  Ook  leggen  we  uit wat  jouw  rechten  zijn  en  hoe  lang  we  persoonsgegevens  bewaren. 

Rechtsgronden  voor  de  verwerking  van  persoonsgegevens 

Wij  verwerken  persoonsgegevens  op  de  volgende  wettelijke  gronden: 

•  voor  de  totstandkoming  en/of  uitvoering  van  een  overeenkomst;

 •  als  de  betrokkene  ons  toestemming  geeft  voor  de  verwerking  van  zijn persoonsgegevens;

 •  om te  voldoen  aan  een  wettelijke  verplichting  (zoals  fiscale  en  administratieve verplichtingen  en  andere  dwingende  wet-  en  regelgeving); 

•  in verband  met  een  gerechtvaardigd  belang,  waarbij  wij  erop  letten  dat  de  impact  op jouw  privacy  zo  beperkt  mogelijk  is,  zoals  maar  niet  uitsluitend: 

  • het  maken  van  rapportages;
  • o  de verdediging  van  ons  rechten  in  geval  van  een  geschil; 
  • o  het  beheer  van  gegevens  van  sporters,  coaches,  trainers,  vrijwilligers  en  andere betrokkenen  bij  de  sport  voor  mensen  met  een  verstandelijke  beperking  en ondersteuning  daarvan  aan  organisatoren  van  sport-  en  bewegingsactiviteiten  en evenementen,  waarbij  wij  persoonsgegevens  ook  inzetten  om  onze  dienstverlening  te verbeteren; 
  • o  het  verzorgen  van  inschrijvingen  en  deelname  van  sporters  en  hun  begeleiders  aan evenementen  (  ook  in  het  buitenland); 
  • o  het  organiseren  van  sport-  en  bewegingsactiviteiten  en  evenementen. 

Verantwoordelijke  voor  de  verwerking  van  persoonsgegevens 

De  Brug  provincie  Groningen  is  verantwoordelijk  voor  de  verwerking  van  jouw persoonsgegevens.  Dit  houdt  in  dat  De  Brug  de  doeleinden  en  de  middelen  voor  de verwerking  zelf  bepaalt  en  dat  zij  verantwoordelijk  is  voor  de  naleving  van  de  wettelijke vereisten. Doelen  voor  de  verwerking  van  persoonsgegevens Als  je  onze  website  bezoekt,  informatie  aanvraagt  via  onze  website  en/of  zich  bij  ons aanmeldt,  een  dienst  afneemt  of  telefonisch  contact  met  ons  opneemt,  dan  registreren wij  jouw  persoonsgegevens.  Persoonsgegevens  verwerken  doen  we  onder  andere  om  de volgende  redenen: •  om contact  op  te  kunnen  nemen;

 •  om informatie  te  sturen;

 •  voor  het  aangaan  en  uitvoeren  van  overeenkomsten; 

•  voor  het  organiseren  van  opleidingen  en  trainingen;

 •  voor  het  uitvoeren  van  de  administratie;

 •  voor  het  uitvoeren  van  onderzoek;

 •  voor  publicatie  in/op  jaarverslagen,  brochures,  folders,  website,  smoelenboek    en publicaties  van  evenementen;

 •  voor  inschrijvingen  aan  evenementen  in  het  buitenland; 

•  voor  het  uitvoeren  van  de  overige  voor  onze  De  Brug  provincie  Groningen  gebruikelijke activiteiten, zoals  de  SORS  2019;

 •  voor  de  verwerking  van  een  sollicitatie. 

 

Medische gegevens 

Wij zijn ons ervan bewust dat wij persoonsgegevens verwerken van mensen met een beperking. Uiteraard zijn wij extra voorzichtig en terughoudend daar waar het gaat om bijzondere (veelal medische) persoonsgegevens. Gezien onze doelstelling en aard van onze activiteiten zullen sporters die hieraan deelnemen hoogstwaarschijnlijk een verstandelijke beperking hebben. Wij doen echter niets met deze informatie. Wij hebben ook geen verdere informatie of details over de handicap en ontvangen deze informatie ook  niet  van  anderen.  Wel  verwerken  wij  bijzondere  persoonsgegevens  van  sporters  met als  doel  hen  te  kunnen  adviseren  over  maatregelen  die  zij  kunnen  treffen  ter  bevordering van  hun  vitaliteit  en  gezondheid.  Dit  laten  wij  doen  door  gediplomeerde  specialisten  of specialisten  in  opleiding  die  schriftelijk  verklaren  deze  bijzondere  persoonsgegevens  niet door  te  geven  aan  derden  tenzij  met  uitdrukkelijke  toestemming  van  het  betrokken individu.  De  verzamelde  gezondheidsgegevens  van  sporter  worden  geanonimiseerd gebruikt  voor  wereldwijd  onderzoek  naar  de  gezondheid  van  sporters  met  een verstandelijke  beperking. 

Verstrekking  van  de  persoonsgegevens  aan  derden

 a.  Doorgeven  en  ontvangen  van  persoonsgegevens  binnen  De  Brug  provincie Groningen.  De  Brug  kan  jouw  (persoons-)gegevens  uitwisselen  binnen  de  diverse afdelingen  of  met  commissieleden.  De  Brug  provincie  Groningen  ziet  erop  toe  dat  de Europese  normen  van  gegevensbescherming  op  persoonsgegevens  worden  toegepast. 

b.  Het  doorgeven  en  ontvangen  van  gegevens  buiten  De  Brug  provincie Groningen Het  doel  van  de  verwerking  van  uw  persoonsgegevens  kan  met  zich  meebrengen  dat  wij persoonsgegevens  delen  met  andere  organisaties.  Voor  zover  er  geen  sprake  is  van  jouw expliciete  toestemming  of  wettelijke  verplichting,  gebeurt  deze  uitwisseling  van  gegevens uitsluitend  op  basis  van  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  tussen  jou  en  De  Brug provincie  Groningen  of  wanneer  wij  hiervoor  een  gerechtvaardigd  belang  heeft. 

c.  Geen  commercieel  gebruik. De  Brug  provincie  Groningen  zal  jouw  persoonsgegevens  niet  verkopen,  noch  verhuren, verdelen  of  anderszins  commercieel  ter  beschikking  stellen  aan  derden,  behalve  zoals beschreven  in  deze  privacyverklaring  of  tenzij  met  jouw  voorafgaande  toestemming. Correctheid  van  de  opgegeven  persoonsgegevens 

De  Brug  provincie  Groningen  doet  haar  uiterste  best  om  de  juistheid  van  jouw persoonsgegevens  te  garanderen.  Indien  hierin  fouten  optreden  dan  verzoeken  wij  je  dit direct  bij  ons  te  melden,  zodat  wij  direct  voor  correctie  kunnen  zorgdragen. 

Technische  en  organisatorische  maatregelen 

Wij  hebben  diverse  maatregelen  genomen  om  zorgvuldig  en  conform  de  wettelijke  eisen met  persoonsgegevens  om  te  gaan.  Alle  persoonsgegevens  worden  door  ons  op  een passende  manier  beveiligd,  zowel  fysiek  als  elektronisch.  Ook  hebben  wij  maatregelen genomen  om  onrechtmatige  verwerking,  verlies  of  diefstal  van  persoonsgegevens  tegen te  gaan. 

Bewaartermijnen 

Wij  bewaren  de  persoonsgegevens  niet  langer  dan  noodzakelijk  voor  de  verwezenlijking van  de  doeleinden  waarvoor  de  gegevens  worden  verwerkt  en  op  grond  van  wetgeving  is vereist.

Rechten  van  betrokkenen 

Betrokkenen  hebben  het  recht  op  inzage,  correctie,  beperking  of  verwijdering  van  hun persoonsgegevens.  Ook  kunnen  betrokkenen  aangeven  dat  hun  persoonsgegevens  niet gedeeld  mogen  worden  met  derden  en  bezwaar  maken  tegen  de  verwerking  van  de persoonsgegevens.  Je  kunt  hiervoor  contact  met  ons  opnemen  via  onderstaande gegevens.  Wanneer  wij  jouw  persoonsgegevens  verwerken  op  basis  van  toestemming, kunt  je  de  toestemming  te  allen  tijde  intrekken. Klacht  bij  de  toezichthouder Je  hebt  het  recht  om  een  klacht  in  te  dienen  over  de  verwerking  van  jouw persoonsgegevens  bij  ons  of  bij  de  onafhankelijk  toezichthouder,  de  Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens 

Heb  je  vragen  of  opmerkingen  of  wensen  ten  aanzien  van  de  verwerking  van  jouw persoonsgegevens  dan  kun  je  ons  bereiken  door  te  mailen  naar secretariaat@debrugmiddengroningen.